Theo chúng tôi trên:

Thành tựu

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 so với kế hoạch năm 2013 và thực hiện cùng kỳ năm 2012:

-        Năm 2013 Công ty đã đạt được kết quả rất tốt so với kế hoạch năm 2013 và tăng so với năm 2012 mặc dù vẫn còn đối mặt rất nhiều khó khăn.

-        Sản lượng tiêu thụ thực hiện năm 2013 đạt 34.394.947 lít đạt 107% so với kế hoạch năm 2013 và vượt 20% so với cùng kỳ năm 2012.

-        Tổng doanh thu thực hiện năm 2013 đạt 436,45 tỷ đồng đạt 113% so với kế hoạch năm 2013; vượt 27% so với thực hiện cùng kỳ năm 2012.

-        Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2013 đạt 37,57 tỷ đồng vượt 125% so với kế hoạch năm 2013; vượt 14% so với thực hiện cùng kỳ năm 2012.